انجمن علمی نظریه گروه‌های ایران- ر
ریسمانچیان، محمدرضا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۵/۲ | 

محمدرضا ریسمانچیان

MathSciNet 

Ph.D. Ferdowsi University of Mashhad 2001 
رساله دکتری:
 Some Concept on Variety of Groups
Mathematics Subject Classification: 20—Group theory and generalizations

  اساتید راهنما:

محمدرضا رجب زاده مقدم

 احمد عرفانیان

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی نظریه گروه‌های ایران:
http://grouptheory.ir/find.php?item=1.169.168.fa
برگشت به اصل مطلب