انجمن علمی نظریه گروه‌های ایران- چ
چیتی، کاظم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۴/۱۱ | 

کاظم چیتی

MathSciNet 

Ph.D. Ferdowsi University of Mashhad 2004 
رساله دکتری:
 n-Nilpotence Degree of Finite Groups and the Schur Multiplier of Pair of Groups
Mathematics Subject Classification: 20—Group theory and generalizations

استاد راهنما:

 محمدرضا رجب زاده مقدم

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی نظریه گروه‌های ایران:
http://grouptheory.ir/find.php?item=1.164.115.fa
برگشت به اصل مطلب